Pravidla soutěže Napájeni Sluncem 2017

I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže "Napájeni Sluncem" je
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33
Ostrava-Poruba.

II. Termín soutěže a rozsah

Soutěž začíná přípravnou částí a končí pořádáním vlastní soutěže dne 3. února 2017. Do přípravné části je možno se zaregistrovat v daném termínu, do soutěže budou zařazeni ti zájemci, kteří se zaregistrují nejpozději do 3. února 2017, případně dle dohody s organizátory soutěže. Přípravná část je složena z přednášek, diskuze a prohlídky laboratoří na půdě Vysoké školy báňské, kde probíhá i samotná soutěž. Všechny termíny jsou závazné!

III. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané s trvalým bydlištěm v České republice, Slovenské republice a EU.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž probíhá ve stanovený den 3. února 2017. Před vlastní soutěží je povinností dostavit se k prezenci a technické přejímce robota, nejpozději 20 minut před stanovenou hodinou zahájení soutěže. Při prezenci je nutno doplnit ke každému robotu patřičné informace (škola, soutěžící, týmoví kolegové, ...), v případě pozitivního posouzení technickou přejímkou je robotu přiřazeno startovní číslo.

Soutěžící jsou zařazeni do různých soutěžních kategorií. Jejich základní rozdělení je následující:

 • dle věku soutěžícího na základní školy, střední školy, vysoké školy, ostatní
 • dle typu robota na robot se solárním pohonem, robot s vodíkovým pohonem
 • dle elektrické stavby robota na robota bez elektroniky (článek a motorek), s elektronikou (tranzistory, hradla), s mikroprocesorem

Kategorie jsou vyhlášeny v den soutěže po uzavření prezence soutěžících. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit soutěžní kategorii v případě malého počtu soutěžících a umožnit jim soutěžit v kategorii jiné. Zvláštní kategorií je design robotů (celkový vzhled, zvláštní funkčnost, ...).

Soutěž solárních robotů probíhá v pořadí dle prezence v po sobě jdoucích dvou jízdách - soutěžních kolech. Po vyvolání je soutěžící povinen předstoupit se svým robotem ke startu a během 15 sekund odstartovat letmým startem. Jakmile robot projede startovní čarou začne se mu měřit čas. Běh časomíry se automaticky zastaví při průjezdu robotu cílovou čarou. Při těchto soutěžních jízdách je měřen čas na dvě platná desetinná místa.

Soutěž vodíkových robotů probíhá v pořadí dle prezence v po sobě jdoucích dvou jízdách - soutěžních kolech. Po vyvolání je soutěžící povinen předstoupit se svým robotem ke startu a během 15 sekund odstartovat letmým startem. Měří se ujetá vzdálenost při konstantním poskytnutém množství paliva.

Třetí jízda, respektive soubor jízd probíhá, v případě příznivého počasí, mimo soutěžní budovu na venkovním prostranství. Tato jízda není soutěžní, pouze předváděcí a srovnávací (jak jezdí roboti na přímém slunečním světle).

Omezující podmínky pro solární roboty

 • Soutěžní trať je široká 0,75 m, celková šířka dráhy je 1 m. Vzdálenost mezi startovní a cílovou čarou je 1,8 m. Rozjezdová dráha letmého startu je 0,5 m dlouhá. Svítidla jsou umístěna 1,05 m nad povrchem soutěžní tratě, v počtu 3 svítidel po 500 W. Rozmístěna jsou tak, aby rovnoměrně pokryla celou trať.
 • Robot musí být poháněn jen sluneční energií.
 • Maximální plocha solárních panelů je 1 dm2.
 • Šířka a délka robota není předepsána. Maximální výška umístění solárních článků je 10 cm od povrchu soutěžní tratě.
 • K pohonu robota slouží jedna nebo více pohonných jednotek (např.elektromotorů) pohánějící jedno nebo více kol.
 • Robot má na boku konstrukce vertikálně upevněnu plošku, praporek, který slouží k přetnutí optických závor na startu a v cíli, v případě, že je konstrukce silně odlehčena a k přetnutí laserového paprsku závor by nemuselo dojít. Šířka plochy musí být nejméně 1 cm.
 • Robot a zdroj energie (solární článek) musí mít stejnou základnu (obě části se pohybují).

Omezující podmínky pro vodíkové roboty

 • Robot musí být poháněn jen energií z poskytnutého vodíkového článku.
 • Před "nabíjením" je organizátorem každý z robotů "vybit".
 • Bezprostředně před každou soutěžní jízdou je každý z robotů "nabit".
 • Robot je "nabíjen" zdrojem organizátora, který garantuje předání stejného množství energie každému ze soutěžících.

V. Mechanismus určení výherců v soutěži

Vyhodnocení pořadí soutěžících se solárními roboty bude provedeno na základě porovnání časů průjezdu robotů soutěžní tratí v jednotlivých kolech. Vítězí ten soutěžící, jehož robot projel soutěžní trať nejrychleji - byl mu naměřen nejkratší čas průjezdu mezi startovní a cílovou čarou. V případě rovnosti obou časů o pořadí rozhodne třetí jízda s omezeným osvětlením na soutěžní trati na polovinu.

Vyhodnocení pořadí soutěžících s vodíkovými roboty bude provedeno na základě porovnání vzdálenosti ujeté dráhy roboty v jednotlivých kolech. Počítá se nejdelší ujetá dráha z obou kol. Vítězí ten soutěžící, jehož robot ujel nejdelší vzdálenost. V případě rovnosti vzdáleností rozhodne třetí jízda případně los.

VI. Ceny, jejich výběr a předání

Soutěž je zakončena slavnostním vyhodnocením a předáním cen. Vyhodnocují se první tři místa v jednotlivých kategoriích, v případě, že některá kategorie není vyhlášena, vyhodnocuje se míst více. Ceny vítězům se sestávají z věcných darů sponzorů.

Ceny budou výhercům předávány takto:

 1. hlavní ceny budou příslušným výhercům předány osobně na slavnostním vyhodnocení a předání cen, v případě nepřítomnosti je nutno se dohodnout na dalších krocích, jinak cena propadá
 2. ostatním soutěžícím, účastníkům, apod. budou ceny, upomínkové předměty apod., předány na počátku soutěže při prezenci soutěžících, během soutěže nebo bezprostředně po ukončení soutěže po oficiálním vyhlášení výsledků soutěžního dne.

VII. Odpovědnost pořadatelů za průběh soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či odvolání.

Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti.

Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za zpoždění, popř. ztrátu zaslaných odpovědních zásilek.

Účastníci soutěže zasláním odpovědní zásilky souhlasí s bezplatným poskytnutím osobních údajů, popř. svých obrazových a zvukových záznamů pro účely dokumentace soutěže a k časově neomezenému užití organizací pořadatele.

Pořadatelé se zavazují zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích účastníků soutěže ve vztahu ke třetím osobám dle platných zákonů na ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Jediná a úplná pravidla soutěže ve svém plném znění jsou uložena na adrese organizační skupiny. Pravidla jsou k nahlédnutí přístupná všem osobám bez omezení.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtahu z těchto pravidel, která jsou ve zkrácených verzích uváděna na propagačních materiálech či na internetu, ani za tiskové chyby.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.